Application Manager

Application Manager

Microsoft Office Labs – Shareware – Windows Mac
Quản lý ứng dụng là một giao diện người dùng đồ họa cài đặt sẵn. Quản lý ứng dụng cho thấy nội dung của cấu hình. Nó là một công cụ để tìm kiếm và cài đặt phần mềm. Danh sách cơ bản kho có khoảng cùng một nội dung như maemo.org tải. Quản lý ứng dụng cũng xử lý các cập nhật phần mềm automaticly.

Tổng quan

Application Manager là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Microsoft Office Labs.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 942 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Application Manager hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/09/2009.

Application Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac.

Người sử dụng của Application Manager đánh giá xếp hạng 2 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Application Manager!

Cài đặt

người sử dụng 942 UpdateStar có Application Manager cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.